Kiracıyım, Boyalı Aldığım Evi Boyalı Teslim Etmek Zorunda Mıyım?

0

Ortalama her Türk vatandaşının başına gelmiştir boyalı aldığın evi boyalı teslim et. Peki, gerçekten kanunlarımıza göre boyalı aldığımız evi boyalı teslim etmek zorunda mıyız? Kira sözleşmesinde yer alan “boyalı alındı-boyalı teslim edilecektir” ifadesi kanunlarımıza göre bir değer ifade ediyor mu?

Kanun Hükmü

6098 sayılı Borçlar Kanunu’muzun “kiralananın geri verilmesi” başlıklı 334 üncü maddesine göre,

Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Açıklama

İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, kiracı normal kullanımdan kaynaklanan eksilme, aşınma ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Örneğin, kiracı evi boyalı olarak almış olsun. Kiracı evi bir müddet kullanmış olsun. Bu kullanım sırasında da evin duvarlarının boyası normal kullanım nedeniyle eskimiş ve kirlenmiş olması halinde kiracı evi boşaltırken boya yaptırmak zorunda değildir.

Örneğin, kiracı evi boşaltırken evin iki camını kırmış olsun. Bu durumda camın kırılması özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklandığı için kiracı hasarı karşılamak zorundadır.

kira1Peki, kira sözleşmesinde “boyalı alındı-boyalı teslim edilecektir” ifadesi varsa?

Kanun Hükmü

6098 sayılı Borçlar Kanunu’muzun “kiralananın geri verilmesi” başlıklı 334 üncü maddesine göre,

Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Açıklama

İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, kira sözleşmesinde “boyalı alındı-boyalı teslim edilecektir” ibaresinin yer alması hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Yani kiracı yukarıdaki ilk örnekte de yer aldığı üzere evi boyalı teslim etmek zorunda değildir. Tabi eksilmelerin normal kullanımdan kaynaklanması hususu atlanmamalıdır.

Yargının Konuya Bakışı

Örnek Karar

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin Esas: 2013/9132, Karar: 2014/2227 ve 27.02.2014 tarihli kararında özetle aşağıdaki ifadeler yer almaktadır;

“O halde, somut olayda davalı kiracı, sadece ve ancak, kira süresi içerisinde kiralananın hor kullanılması nedeniyle oluşan zararlarla sınırlı olarak kiralayana KARŞI SORUMLUDUR.

Dolayısıyla, hor kullanma iddiasının ileri sürüldüğü eldeki davada, YEREL MAHKEMECE öncelikle bu yön üzerinde durulmalı, kiralananda varlığı saptanan hasarların hor kullanım sonucunda oluşup OLUŞMADIĞI BELİRLENMELİDİR.

Delil tespiti raporunda kiralananda mevcut hasarlar tek tek açıklanmış ve taşınmazda hor kullanımdan kaynaklanan ve normal kullanımdan kaynaklanan hasarlar ayrı AYRI BELİRTİLMİŞTİR. Nitekim bu ayırım mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporuyla da ORTAYA KONULMUŞTUR.

Buna göre tavandaki kirlenmeden dolayı ve boya badanada meydana gelen hasarlar normal kullanım, kırılan cam bedeli de hor kullanım OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Bu durumda, normal kullanımdan kaynaklanan hasarlardan dolayı Borçlar Kanunu’nun 266/2 nci maddesi uyarınca ve tersini öngören bir sözleşme hükmünün de bulunmaması karşısında, kiracının tazminat sorumluluğu bulunmadığından yazılı şekilde hem normal hem de hor kullanımdan kaynaklanan hasarlara hükmedilmesi DOĞRU DEĞİLDİR.

Açıklama

Yargı kararından da açıkça anlaşılacağı üzere normal kullanımdan kaynaklanan eksilmeler kiracı tarafından karşılanmak zorunda değildir.

Dolayısıyla kiracılar, boyalı aldığı evi boyalı teslim etmek zorunda değildir.

Share.

Bir Cevap Yazın