Yeni İhtisas Mahkemeleri Belrilendi

0

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI

Karar Tarihi     : 23/11/2016

Karar No         : 2167

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik bir kısım mahallerden gelen talepler görüşülerek;

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/02/2015 tarihli ve 224 sayılı kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323,324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara Antalya, Bursa, Kocaeli, Samsun ve Van 2 nci Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği, ancak bu mahkemelerin iş yoğunlukları, bu mahkemelerde görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallerin talepleri birlikte dikkate alınarak;

Kurulu olup yeni faaiiyete geçirilen Antalya 8, Bursa 8 ve Van 4 üncü Ağır Ceza Mahkemeleri ile daha önce faaliyete geçirilen Kocaeli 4 ve Samsun 3 üncü Ağır Ceza Mahkemelerinin mezkûr suçlar dolayısıyla açılacak davalara, önceki kararda belirlenen mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemesi olarak bakmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’uıı 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318,319,323,324,325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar bakımından; Antalya 8 inci Ağır Ceza Mahkemesi, Bursa 8 inci Ağır Ceza Mahkemesi, Kocaeli 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Samsun 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Van 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

Share.

Bir Cevap Yazın