Yargıtay’dan Bankaların Kredi Masraf Kesintilerine Dur Diyecek Karar

0

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/8497
K. 2016/12303
T. 4.5.2016

* KREDİ KAPSAMINDA TAHSİL EDİLEN KESİNTİLERİN İADESİ (Bankanın Ancak Davaya Konu Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Davalı Bankadan Bu Yönde Delilleri Sorulduktan Sonra Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafların Neler Olduğunun Tespiti Noktasında Rapor Alınarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)

* TÜKETİCİNİN HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZI (Kredi Kapsamında Tahsil Edilen Kesinti – Bankanın Ancak Davaya Konu Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Mahkemece Davalı Bankadan Bu Yönde Delilleri Sorulduktan Sonra Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafların Neler Olduğunun Tespiti Noktasında Rapor Alınarak Karar Vereceği)

* BANKANIN YAPTIĞI MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEME HAKKI (Tüketici Hakem Kurulu Kararına İtiraz – Bankanın Ancak Davaya Konu Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Mahkemece Davalı Bankadan Bu Yönde Delilleri Sorulduktan Sonra Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Makul ve Belgeli Masrafların Neler Olduğunun Tespiti Noktasında Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)

4077/m.6

ÖZET : Kredi kapsamında tahsil edilen kesintilerin iadsine ilişkin Tüketici Hakem Kurulu’nun red kararına karşı davacı tarafından itirazın incelenmesinde; Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarda belirtilen açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı; davalı banka şubesinden çeşitli tarihlerde krediler kullandığını, masraf, komisyon gibi adlar altında kesinti yapıldığını, kesintilerin iadesi için hakem heyetine yaptığı başvurunun red edildiğini ileri sürerek, hakem heyetinin red hükmünün kaldırılarak 6.750,00 TL.’nin faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı; davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan kesintilerin haksız şart niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, davalı banka tarafından alınan masrafların zorunlu olup olmadığı hususundadır.

Davacı 17.11.2015 tarihli celsede 6.750,00 TL kesinti yapıldığını beyan etmiş davalı ise yapılan kesintilerin hukuka uygun olduğunu savunmuştur. Mahkemece ibraz edilen belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmadan davanın kabulüne karar verilmiş ise de gerekçeli kararda hangi kredilerden dolayı yapılan kesintilerin neler olduğu hangisinin iadesi gerektiğini konusunda açıklayıcı bir bilgi yer almamaktatır. Kaldı ki davalı banka, davacı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dosyasında da son 10 yılda kullanılan tüm kredilerden tahsil edilen masrafların iadesi talebinde bulunulduğu beyan etmiş olup bu dosyanın getirtilerek mahkemece incelenmesi gerekmektedir. Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarda belirtilen açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 04.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share.

Bir Cevap Yazın