Yargıtay Kararı: Görev Süresi Sona Eren Kişinin Yönetim Kurulu Üyeliği (Anonim Şirket) Kendiliğinden Düşer Mi?

0

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

E: 2015/17918 K: 2016/1198

Mahkemesi : Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, 01.10.2008-04.01.2014 tarihleri arası 5510 sayılı Yasanın 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılığın tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne, davacının Kurumca kabul edilmeyen 01.10.2008-13.11.2013 tarihleri arası dönemde 5510 sayılı Yasanın 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılığın tespitine karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere ve özellikle; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 362. maddesindeki “Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.” düzenlemesi ve mülga 6762 sayılı Ticaret Kanununun 314. maddesindeki “İdare meclisi azaları en çok üç yıl müddetle seçilirler. Esas mukavelede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.” düzenlemesine karşılık, yasada bu üç yıl sonunda anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarının kendiliğinden düşeceğine dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle yönetim kurulunun yeni yönetim seçilene kadar zorunlu görevlerine devam edeceklerinin kabulü gerekir. Bu durumda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin görev süresinin bitmesiyle, şirketin kendiliğinden organsız kaldığından söz edilemez (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 01.06.2009 tarihli, 2009/5463 E., 2009/6666 K. sayılı kararı). Dolayısıyla 30.12.1997 tarihinde üç yıllığına anonim şirket yönetim kurulu üyesi olan davacının bu üyeliğinin 13.11.2013 tarihli genel kurulda yeniden seçilene değin devam ettiğinin kabulü gerektiğinden ve davanın yasal dayanağı olan 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasında

“Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;… b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; … 3)Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,… sigortalı sayılırlar.”

düzenlemesi karşısında, tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, 08.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share.

Bir Cevap Yazın