Satış İlanı Tebligatı Usulsüzlüğü Başlı Başına İhalenin Feshi Nedenidir

0

T.C.
YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2016/4364         KARAR: 2016/9799            TARİH: 04.04.2016

ÖZETİ: Somut olayda, borçluya yapılan satış ilanı tebliğine ilişkin mazbatanın incelenmesinde muhatabın tebligat esnasında adreste bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın ve bu husus net bir şekilde tespit edilmeksizin doğrudan ”aynı konutta beraber ve sürekli oturan oğlu ….” açıklaması ile Tebligat Kanunu’nun 16. maddesine göre tebliğ işleminin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anılan yasal düzenleme ve yönetmeliğe göre yapılan tebligat usulsüz olup İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince satış ilanı tebligatı usulsüzlüğü başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; hacizli taşınmazının açık artırma yoluyla satıldığını, satışın usulüne uygun olmadığını, tebligatların usulsüz yapıldığını ve gerekli rekabet ortamının sağlanmadığını ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği mahkemece, davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun “Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat” başlıklı 16 ncı maddesinde; “Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisiyle aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır” denilmekte olup, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25/1 inci maddesinde de; “Kendisine tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmazsa tebliğ, kendisiyle aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Somut olayda, borçluya yapılan satış ilanı tebliğine ilişkin mazbatanın incelenmesinde muhatabın tebligat esnasında adreste bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın ve bu husus net bir şekilde tespit edilmeksizin doğrudan ”aynı konutta beraber ve sürekli oturan oğlu ….” açıklamasıyla Tebligat Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre tebliğ işleminin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anılan yasal düzenleme ve yönetmeliğe göre yapılan tebligat usulsüz olup İİK’nun 127 nci maddesi gereğince satış ilanı tebligatı usulsüzlüğü başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

O halde ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/04/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Share.

Bir Cevap Yazın