Oda kapısını kilitleyen memura disiplin cezası verilir mi?

0

Bir Devlet hastanesinde yaşanan olayda, bir diyetisyen mesai saatleri içerisinde oda kapısını kilitlemiş ve odaya gelen hasta, oda kapısı kilitli olduğu için diyetisyene ulaşamamıştır. Hastanın durumu idareye iletmesi üzerine, öçnce telefon açılmış sonrasında ise kapısı 2. kez çalınması üzerine oda kapısı açılmıştır. Bunun üzerine diyetisyen hakkında açılan soruşturmada sonucunda, “f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,” fiilini işlemekten dolayı, diyetisyene Uyarma cezası verilmiştir.

Uyarma cezasının iptali için açılan davalar hem idare mahkemesinde hem de Danıştay da reddolunmuştur. Söz konusu Danştay kararı aşağıdadır:

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/8899
K. 2016/358
T. 28.01.2016

İstemin Özeti : … Devlet Hastanesi’nde diyetisyen olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-(f) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazının reddine ilişkin .. İl Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği, davacının fiilinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda .. 1. İdare Mahkemesince verilen 26/04/2012 tarihli ve E:2011/1933, K:2012/756 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Hilal Başbaydar
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Share.

Bir Cevap Yazın