Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

0

Karar Savısı: 2016/9546

Ekli “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/11/2016 tarihli ve 20218 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2016 tarihinde karar­laştırılmıştır

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “F. E fıkrasında” ibaresi “Birinci fıkranın (E) bendinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Temel kamu görevlerinin ifasını veya temel kamu hizmetlerinin etkin sunumunu ya da kamu düzeninin sağlanmasını temine yönelik olarak acil ihtiyacın varlığı ve bu ihtiyacın hiçbir suretle bu maddede belirtilen usullerle giderilemeyeceğinin değerlendirilmesi halinde, meslek mensupları tecrübe, bilgi ve liyakatlerinden yararlanılmak üzere atanmaları gereken grup hizmetinden daha alt grup hizmetlerindeki görevlere atanabilir. Bu fıkra uyarınca yapılan atamalar, meslek mensuplarının normal şartlarda atanacakları grup hizmetlerinden sayılır ve toplamda beş yılı geçemez. Bu fıkra çerçevesinde yapılan atamalarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen coğrafi bölge hizmet süreleri ile 22 nci maddesinde belirtilen en az iki yıl hizmet görmek mecburiyeti gözönünde bulundurulmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Share.

Bir Cevap Yazın