İllere göre kayıp-kaçak oranının farklılaştırılması anayasaya uygun mudur?

0

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Norm denetiminde “iptal davası” ve “itiraz yolu” olmak üzere iki tür başvuru usulü vardır. İptal davası yoluna “soyut norm denetimi” itiraz yoluyla denetime ise “somut norm denetimi” de denilmektedir. Çünkü itiraz yolunda, başvuru konusu normun anayasaya uygunluğunun denetimi, görülmekte olan bir dava aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Anayasa mahkemesi çeşitli konulara ilişkin açılan iptal davasını karara bağlamıştır:

  • Yeşilay Vakfına bütçeden yapılan aktarımların bütçe denetimi dışında bırakılmasını
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi mütevelli heyeti ve heyetin seçilme usullerini
  • Bölgelere göre kayıp-kaçak oranının belirlenmesi
  • Taşınmazların altına yapılan tünelin mülkiyet hakkına verdiği ölçüsüz müdahele

Anayasa mahkemesi kararının tam metni için tıklayınız.

Share.

Bir Cevap Yazın