FETÖ’den atılan akademisyen, unvanını kullanabilir mi?

0

672 sayılı KHK ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler arasında 455 profesör, 472 doçent ve 658 yardımcı doçent yer almaktadır. Bu yazımızda, ihraç edilen öğretim üyelerinin elde ettikleri akademik unvanların yükseköğretim dışında kullanılıp kullanılamayacağını ele alacağız.

17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Bazı unvanların kullanımı” başlıklı 4 üncü maddesinde; “667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarım kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Unvanlarının Korunması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar. ifadesi yer almaktadır.

İki kanun hükmünü birlikte değerlendirdiğimizde;

1- 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen büyükelçi, vali, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam vb. unvanların devletimizin belirlediği usul ve esaslara göre verildiğini; yardımcı doçent, doçent ve profesör gibi akademik unvanların ise üniversite dışında kullanımı ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde özel düzenleme olması sebebiyle, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca kamudan ihraç edilen öğretim üyelerinin bu unvanlarını yükseköğretim kurumları dışında kullanabilmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

2- Ayrıca bu unvanların kullanılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapma şartına dikkat edilmesi gerektiği, örneğin doçent olan birinin bu unvanı aldığı tarihten sonra fiilen iki yıl üniversitelerde görev yapmadan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde ihraç edilmesi halinde DOÇENT unvanını kullanamayacaktır.

Kaynak: Yavuz Selim KAPLAN / memurlar.net

Share.

Bir Cevap Yazın