Danıştay Dava Dairelerinin İş Bölümü

0

Dairelerin İş Bölümü

22.12.2014 Tarihli ve 29213 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete

Danıştay Başkanlık Kurulundan:
Karar No: 2016/1

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARI

Danıştay Başkanlık Kurulu 15/01/2016 tarihinde, saat 09:30’da toplandı.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.
(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.
(3) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır.
(4) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(5) Başkanlık Kurulunun iş bölümünün belirlenmesine ilişkin işbu kararı uygulanmaya başlayıncaya kadar bu değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
(6) Bu iş bölümüyle dairesi değiştirilen derdest dosyalar (karar düzeltme hariç), iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımını izleyen ay başından itibaren 10 gün içinde ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut halleriyle ilgili daireye devredilir. İş bölümü kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme hariç) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan kararlara ilişkin dosyalar iş bölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır.
(7) Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı izleyen ay başından itibaren uygulanmaya başlanır.

DAİRELERİN İŞ BÖLÜMÜ

İkinci Daire
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil),
b) Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bünyesindeki kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan,
c) Anılan dört bakanlık ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay Onbirinci, Onikinci ve Onaltıncı Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Üçüncü Daire
a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul (Anadolu Yakası), Malatya, Manisa Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
b) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işleri çözümler.

Dördüncü Daire
a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davaları,
b) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul (Avrupa Yakası), Kırıkkale, Ordu, Sivas Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını, çözümler.

Beşinci Daire
a) Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile yüksek öğretim kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil),
b) Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan, Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bünyesindeki kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası, bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan,
c) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan,
ç) Aile hekimliği ve sözleşmeli sağlık personeline ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dâhil),
d) Kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay İkinci, Onbirinci, Onikinci ve Onaltıncı Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Altıncı Daire
a) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,
b) İmar mevzuatından doğan ve Ondördüncü Dairenin görevleri dışında kalan işlerden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Yedinci Daire
a) Gümrük ve ithale ilişkin vergiler, gider vergileri, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını,
b) Özel tüketim vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.

Sekizinci Daire
a) Belediyeleri ilgilendiren mevzuattan,
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan,
c) İskân mevzuatından,
ç) Maden, taşocakları ve orman mevzuatından (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dâhil),
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,
e) Öğrenci ve öğrenim işlerinden,
f) Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dâhil),
g) Özel öğretim kurumları mevzuatından,
ğ) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanundan,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Dokuzuncu Daire
a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Aydın, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
b) Damga vergisine, emlak vergisine, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanunu’na ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.

Onuncu Daire
Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onbirinci Daire
a) Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlerden,
b) Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,
c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,
ç) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,
d) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından,
e) Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan,
f) Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onikinci Daire
a) Kamu görevine alınma ile ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden,
b) Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve performans değerlendirmesi dâhil) işlemlerden,
c) Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,
ç) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemlerden,
kaynaklanan ve Danıştay Onaltıncı Dairesinin görev alanına girmeyen davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onüçüncü Daire
a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,
b) Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundan,
c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan,
ç) Şeker Kanunundan,
d) Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunundan,
e) Evrensel Hizmet Kanunundan,
f) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,
g) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,
ğ) Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,
h) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,
ı) Sermaye Piyasası Kanunundan,
i) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,
j) Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunundan,
k) Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,
l) Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,
m) Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden,
n) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanundan,
o) Enerji Verimliliği Kanunundan,
ö) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan,
p) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,
kaynaklanan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Ondördüncü Daire
a) Çevre (proje süreci dâhil), boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm, mevzuatının uygulanmasından,
b) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden,
c) Afet işlerine ilişkin mevzuattan,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onbeşinci Daire
a) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan,
b) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından,
c) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,
ç) Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatı hariç; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği dâhil),
d) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dâhil),
e) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,
f) Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından (Motorlu taşıt sürücü kurslarına ilişkin mevzuat dâhil),
g) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onaltıncı Daire
a) Uygulama işlemi ile birlikte dava edilmeyen; Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan tüm kamu görevlilerini ilgilendiren tüzük ve yönetmeliklerden, Başbakanlıkça yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerden (Yüksek öğretim mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulanlar ile parasal haklara ilişkin olanlar hariç),
b) Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan (seçim sonrası göreve dönme, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe terfii ve disiplin işlemleri ile kamu konutları ve harcırah mevzuatı dâhil),
c) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen ve kamu görevi ile hukuki ilişkiyi sona erdiren sözleşme yenilememe, sözleşme feshi (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç), görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme (re’sen emeklilik dışında kalan emeklilik işlemleri hariç) işlemleri ile disiplin cezası olarak tesis edilen meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarından,
ç) Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik işlemlerinden,
d) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (disiplin işlemleri dâhil),
e) Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan, Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları bünyesindeki kariyer mesleklerin, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası, bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan,
f) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay Başkanlıklarında çalışan kamu görevlileri (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç) hakkında uygulanan mevzuattan (seçim sonrası göreve dönme, disiplin cezaları, kamu konutları ve harcırah dâhil),
kaynaklanan davalar ile temyiz başvurularını çözümler.

Onyedinci Daire
a) Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemlerden,
b) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan,
c) Köy ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan (4342 sayılı Mera Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dâhil),
ç) Sınır ve toprak edinme mevzuatından (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimi dâhil),
d) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamındaki işyerleri ile ilgili 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun uyarınca tesis edilen işlemler ile 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanundan kaynaklanan işlemler dâhil), 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, mülga 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, mülga 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (vergi, resim, harç dışında) uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile işyerlerine verilen idari para cezaları, işyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,
e) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan,
f) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,
g) Mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan, mülga 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Share.

Bir Cevap Yazın