Bazı Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Geliyor

0

Adalet Bakanlığı tarafından İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, iş mahkemelerinde görülen bazı davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getiriyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı,bakanlığın internet sitesinde yayınlanırken görüş alınmak için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile iş mahkemelerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulacağına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Tasarıda ” İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır. “düzenlemesi yapılıyor.

ZORUNLU ARABULUCULUK

Tasarının 3. maddesi ile bazı iş davalarında zorunlu arabuluculuk uygulaması getiriliyor. Tasarıya göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunluluğu getiriliyor. Tasarıda “Arabuluculara ise yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.”hükmü getiriliyor.

Tasarı ile “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur.”düzenlemesi yapılıyor.

ZAMANAŞIMI 2 YILA İNİYOR

Tasarıyla gelen diğer düzenlemeler şöyle:

-Taslağa göre, mahkemece işe iadesine karar verilen işçi, işe başlatılmadığı takdirde işçinin feshe bağlı olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretine ilişkin alacaklarının hesabında mahkemece geçersiz sayılan fesih tarihi esas alınacak.

-Tarafların arabulucu huzurunda işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde, işe başlatma tarihi ile işe başlatmamanın sonuçlarını da belirlemeleri gerekecek. İşe başlatma tarihi belirlenmemiş ise anlaşma tarihinden itibaren bir ay içinde başvuru şartı aranmaksızın işverenin işçiyi işe başlatması zorunlu olacak.

-Taslakla, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı gibi feshe bağlı alacaklar için iki yıllık zamanaşımı süresi öngörülüyor.

Share.

Bir Cevap Yazın