Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Yayımlandı

0


Resmî Gazete

30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29904

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tarifenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tarifenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen kabulü halinde ise Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas alarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. ”

MADDE 5 – Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 600,00 TL”

MADDE 7 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 7 ncisatırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 700,00 TL”

MADDE 8 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 16 ncısatırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 900,00 TL

b) Duruşmalı ise 1.375,00 TL”

MADDE 9 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 17 ncisatırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 19 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için 3.000,00 TL”

MADDE 11 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 21 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“21. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 1.650,00 TL

b) Duruşmalı ise 2.750,00 TL”

MADDE 12 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 24 üncü satırının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bireysel başvuru

  • Duruşmalı işlerde 3.500,00 TL
  • Duruşmasız işlerde 1.750,00 TL”

MADDE 13 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Share.

Bir Cevap Yazın