Alınacak Hakim Savcı Aday Kontenjan Sayısı 800 Arttı

0

Adalet Bakanlığı, avukatlık mesleğinden alınacak hakim savcı adayı sayısını 1.500’e çıkarttı. Sayı daha önce 700 olarak kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ek ilan ile yeni kontenjan kamuoyuna duyruldu.

EK İLAN

ADALET BAKANLIĞINDAN

24 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hakim Adaylığı, Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı İle Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları ile ilgili olarak 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında ek başvuru alınacaktır.

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavı ile 700 olarak alınması planlanan aday sayısı artırılarak 1500’e çıkartılmıştır.

Anılan sınavlarla ilgili ilan 2 Temmuz 2016 tarihinde Posta Gazetesinde yayımlanmıştır. Belirtilen sınavların 24 Aralık 2016 tarihine ertelenmesine ve bazı hususlarda değişiklik yapılmasına ilişkin ek ilan ise 4 Ağustos 2016 tarihinde aynı gazetede yayımlanmıştır. Yine bu ilanlarda bir kısım değişikliklere ilişkin ek ilan ise 9 Eylül 2016 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayımlanmıştır.

2 Temmuz 2016 tarihinde Posta Gazetesinde yayımlanan ilan ile aynı gazetede 4 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan ek ilanın;

( A ) maddesi;

2016 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile9-5 dereceli kadrolara;

1) 2000 adli yargı hakim ve savcı adayı,

2) 200 idari yargı hakim adayı,

3) 1500 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı,

4) 100 avukatlık mesleğinden idari yargı hakim adayı,

Alınacak olup, yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2016Cumartesi günü Ankara’da 2 oturum halinde yapılacaktır.

( B ) maddesinin ilk paragrafının ilk cümlesi;

Başvurular, 11 – 20 Ekim 2016 ve 14 – 17 Kasım 2016 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır.

( B ) maddesinin onuncu paragrafının ilk cümlesi;

Sınav ücreti, 11 – 20 Ekim 2016 ve 14 – 18 Kasım 2016 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.

( R ) maddesi;

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (2000) iki katı fazlası olan 6000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 6000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 6000’i bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 4500’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 4500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağırılacaktır.

2 Temmuz 2016 tarihinde Posta Gazetesinde yayımlanan ilan ile 9 Eylül 2016 tarihinde Hürriyet Gazetesinde yayımlanan ek ilanın;

( D ) maddesi;

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakimadaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi01.01.1981 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ile Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ve Avukatlar için İdari Yargı Hakim adaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1971 ve daha sonra olanlar) kırkbeş yaşını doldurmamış olanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu) ile birlikte hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini11-20 Ekim 2016 ve 14 – 17 Kasım 2016 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS (Acele Posta Servisi) ile göndermeleri gerekmektedir.

( G ) maddesinin beş ve sekizinci paragrafları ;

Sınav tercihlerine göre her bir sınav için ayrı ayrı olmak üzere, gerekli evrakı 11-20 Ekim2016ve 14 – 17 Kasım 2016 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderecektir. POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. (Sadece Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına başvuranlardan, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle müracaat edenlerden istenilen lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde tamamladıklarına dair belge hariç evrak istenmeyecektir.)

Sadece adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adaylar hariç olmak üzere, diğer yazılı yarışma sınavlarına girecek adayların başvuru formları ile ekleri, şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 7 Aralık 2016 tarihinde ilan edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler haricinde, 2 Temmuz 2016 tarihinde Posta Gazetesinde yayımlanan ilandaki diğer hususlar ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Share.

Bir Cevap Yazın