Adalet Bakanlığındaki memurlar için disiplin değişikliği

0

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliyle Adalet Bakanlığındaki memurların disiplin işlemlerinde yetki Adalet Bakanında olacak.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte, 1 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik, Adalet Bakanlığında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda ve Türkiye Adalet Akademisindegörevli memurların disiplin işleriyle ilgili olarak Yönetmelikte öngörülen düzenlemelerin ilgisine göre, Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı ve Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunca yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu karar sonrasında, 1999 yılında yürürlüğe koulan Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin değişmesi olasıdır.

İŞTE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Sayısı : 2016/9358

Ekli “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’mn 29/9/2016 tarihli ve 5681 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE I- 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Adalet Bakanlığında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli memurların disiplin işleriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemeleri yapma yetkisi ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı ve Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kuruluna; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi ise Başbakana aittir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

ESKİ HÜKÜM

(Değişik fıkra: 13/01/1986 – 86/10286 K. Yön/1. md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurların disiplin işleriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemeleri yapma yetkisi ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi ise Başbakana aittir.

Share.

Bir Cevap Yazın