Adalet Bakanlığı Bilirkişi Başvuruları Başladı.

0

Adalet Bakanlığı bilirkişi alım başvuruları başladı. Onlarca alanda uzmanlık isteyen konularda fikir ve bilgisine başvurulmak üzere bilirkişi olarak görev yapacak kişiler için başvurusu süresi 1 Ekim’de başladı ve ay sonuna kadar devam edecek.

istanbul bölge adliye mahkemesi ile ilgili görsel sonucuBilirkişi Kimdir?

Bilirkişi çözülmesi gereken özel bir konuda, bilimsel bilgi ihtiyacı duyulduğunda fikir ve bilgisine başvurulan kimselerdir. Bilgi düzeyi yükseldikçe kişiler arasında uyuşmazlıkları çözmekle görevli hâkimlerin de işleri zorlaşmıştır. Hâkimlerin her alanda uzmanlaşması beklenmezken her alanda davalara bakmaları söz konusu olabiliyor. Böyle bir durumda da bilirkişi diye tabir ettiğimiz, kendi bilgi alanında uzmanlaşmış ve durumları analiz edebilecek kabiliyetteki kişiler devreye giriyor. Uyuşmazlık olan konularda deneyim ve bilgileri ile gerekli analizi yapıp tarafları bilgilendiriyor.

Ülkemizde bilirkişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu da adli süreçlerin daha kaliteli yaşanmasını sağlıyor.

Her yıl belli dönemlerde bilirkişi adayları Adalet Bakanlığına başvuruda bulunuyor, adayların özgeçmişleri değerlendirilip yüz yüze yapılan görüşmenin ardından yemin ettiriliyor. Bilirkişi olanlar ettikleri adalet yemininin ardından ihtiyaç duyulan durumlar adalete yardımcı oluyorlar.

ADALET BAKANLIĞI BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-Bilirkişi başvuruları; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Resmi Sitesinde

(www.istanbulbam.adalet.gov.tr) 01/10/2016 tarihinden itibaren aktif hale gelecek olan ilan ekindeki başvuru formunu eksiksiz doldurularak ve diğer istenen belgeler ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı içerisinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA bizzat yapılacaktır.

UYAP üzerinden nitelikli elektronik imza ile de başvuru yapılabilecek olup bu durumda da evrakların yine Komisyon Başkanlığımıza bizzat iletilmesi gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla ya da sair diğer yollarla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.

2-Bilirkişi başvurularına gelen bilirkişi adayları, 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde ve “Yabancı hukuk, örf ve adet hukuku, yürürlükten kalkmış hukuk alanları ile hesap bilirkişiliği gibi alanlar dışında, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda listelerde uzmanlık alanı belirlenemez.” denilmektedir. Bu madde de belirtilen hususa dikkat edilmemesi durumunda Komisyon Başkanlığımızca ilgili alanın uzmanlık alanlarından çıkartılması ya da başvurunun reddine karar verilebilecektir.

3-Başvuru formunu doldurduğu sırasında hukuk bilirkişi listesine kaydolmak istediğini işaretlenmesi gerekmektedir.

4-Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak bilirkişi adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi ve yığılmayı engellemek için başvuruların son günlere bırakılmaması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

5-2017 yılı Hukuk Bilirkişi Listesi için başvuruda bulunanların yemin törenine katılmaları zorunludur.

6-Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra 1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi divanhanesinde ve www.istanbulbam.adalet.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçları ilan edilecektir.

İİtanbul Anadolu Adalet Sarayı D Blok -2. katta bulunan Şehit Hakan KILIÇ Konferans Salonunda 05/12/2016 ile 20/12/2016 tarihleri arasında yemin töreni düzenlenecek olup, belirtilen tarih ve saatler dikkate alınarak bilirkişi başvuru numarasına göre bilirkişilerin hazır bulunması gerekmekte olup, belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek, törene katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine ilişkin başkaca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİLİRKİŞİ BAŞVURU ŞARTLARI

1-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

2-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

(Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, bilirkişilik yapacağı alana ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmekte olup, stajda geçen hiç bir süre değerlendirmeye alınmamaktadır.)

3-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

4- Göreve Başladığı tarihten itibaren disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

5-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

6-Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

7-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

8-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

9-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

10-Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Resmi Sitesi olan http://www.istanbulbam.adalet.gov.tr adresinde duyurular bölümündeki ilanın alt kısmında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra çıktısını alarak ve gerekli diğer belgeler ile birlikte

BAŞVURU FORMUNU DOLDURDUĞU TARİH İTİBARİYLE EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına (İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI A BLOK -2. KAT 58 NUMARALI ODA)

bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir. (İLK BAŞVURUTARİHİ 01/10/2016 OLUP, SON BAŞVURU VE EVRAKLARIN TESLİM TARİHİ İSE 31/10/2016 MESAİ BİTİMİ OLUP, BU TARİHTEN SONRA YAPILAN BAŞVURU VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEK VE SÜRESİ UZATILMAYACAKTIR.)

11-Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi nitelikli elektronik imza kullanılarak UYAP Bilirkişi Portalı üzerinden de yapılabilir. UYAP üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanmalıdır. Daha sonrasında başvuru tarihleri içerisinde belgelerin asılları veya onaylı örnekleri Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

 BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu, (01/10/2016 tarihinden itibaren ilanın alt kısmındaki ilgili butona tıklanarak eksiksiz bir şekilde başvuru formu ve formda yazılı olan bilirkişi adres beyanı kısmınında doldurulmuş şekliyle çıktısı alınacak)

BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.), yabancılar (Yönetmelik Gereği Sadece Hukuk Bilirkişi Listesine Başvurabilirler) için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

3-Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle işlem yapılacaktır.)

4-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

5-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, (Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, uzmanlık alanına ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmekte olup, stajda geçen hiç bir süre değerlendirmeye alınmamaktadır. Örnek, Mali Müşavirlik, avukatlık vb.)

6-Göreve Başladığı tarihten itibaren disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

7- Arşiv kaydını da kapsayacak şekilde adli sicil kaydı,

8- 2016 yılı Bilirkişi listesinde kayıtlı olup bu yıl içerisinde emekli olanlar ve ilk defa Bilirkişilik başvurusu yapacak olanların emeklilik belgesini getirmeleri gerekmektedir.

BİLİRKİŞİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI :

A-) Adli Tıp, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Aktüerya, Ambalaj Tasarımcısı, Arkeolog, Ateşli Silahlar, Avrupa Patent, Ayakkabıcı,

B-) Balistik, Banka Müdürü, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Basın-Yayın, Belge İnceleme, Bestekar, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı, Bilişim, Bina Yöneticiliği, Biyolog, Borsa Uzmanı,

C-) Cd-Dvd Çözümleyici, Çanta İmalatçısı, Çevre Mühendisi, Çevre Ve Orman Mühendisi,

D-) Değerli Taş, Deniz Kirliliği, Deniz Taşımacılığı, Deniz Ticareti, Deri Eşya Yapımcısı, Derici, Diş Hekimliği, Doğalgaz Mühendisi, Doğum Uzmanı-Ebelik, Dudak Okuma,

E-) Eczacı, Edebiyat, Ekonomist, Elbise Tasarımcısı, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Emlakçı, Emniyet Müdürü, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Enfeksiyon Hastalıkları, Eski Eser, Eşya Değer Tespiti, Ev Ekonomisi,

F-) Farmakolog, Fen Memuru, Fikir Ve Sanat Eserleri, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku, Film Ve Sahne Aktörleri, Film Yapımcısı, Film Yönetmenleri, Finans Uzmanı, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Fotoğraf, Fuarcılık,

G-) Gastroloji, Gayrimenkul Değerleme, Gazeteci, Gemi İnşa Mühendisi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Kaptanı, Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Mühendisi, Genel Cerrahi, Genetik Mühendisi, Gıda Mühendisi, Gıda Toptancısı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Göz Hastalıkları, Grafik Tasarımcı, Grafiker, Grafoloji, Güfteci Söz Yazarı, Gümrük Mevzuatı Ve Kaçakçılık, Gümüş Eşya Ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Güzellik,

H-) Haberleşme Mühendisi, Halı, Halkbilimci (Forklor), Harita Ve Kadastro Mühendisi, Hasar Eksperi, Hattat, Havacılık Ve Sivil Havacılık, Hazır Yemek Üretim, Hesap Bilirkişisi, Heykeltraş,

İ-) İç Hastalıkları, İç Mimar, İktisatçı, İletişim Mühendisi, İmar Kirliliği, İmkb Ve Spk, İnsan Kaynakları, İnşaat Mühendisi, İstatistik, İş Ve Sosyal Güvenlik, İşletme Mühendisi,

J-)  Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi,

K-) Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kağıt Ürünleri, Kalp Ve Damar Cerrahi, Kardiyolog, Kardiyoloji, Kimya Mühendisi, Kitap Yayıncılığı, Konfeksiyoncu, Konser Organizatörü, Kontrol Mühendisi, Kostüm Yapımcısı, Kot Taşlama İşçilerinin Yakalandığı “Silikozis” Hastalığı İçin Görüş Alınabilecek Uzman, Kozmetik, Kriminoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kundura Satıcısı, Kuyumcu, Kütüphane,

Lojistik,

M-) Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Marka Patent, Matematik, Metalürji Mühendisi, Mimar, Mobilya Satıcısı/İmalatçısı, Mobilyacı, Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir, Mücevher Yapımcısı, Müellif-Yazar, Müzik Yapımcısı,

N-) Narkotik Maddeler, Nörolog, Nota Yazarı,

Optisyen, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Orman Mühendisi, Otel, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf Ve Adet Hukuku İle Yürürlükten Kalkmış Hukuk,

P-) Parfümeri, Parfümeri Satıcısı, Pastahane İşletmecisi, Pastane İşletmecisi, Patent Memuru, Patent Müşaviri, Patent Vekili, Pedagog, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi, Petrol Ve Ürünleri, Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarı, Pilot, Pilot Eğitmeni, Profesyonel Fotoğrafçı, Psikiyatrist, Psikolog,

R-) Radyo Sahne Rejisörü, Reklam Acentesi Yetkilisi, Reklam Ve Tabela, Reklam Yazarı, Reklamcı, Renk Ayrımcı, Resim Karşılaştırma, Ressam, Roman Yazarı, Saat Tamircisi,

S-) Saatçi, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne Dekoru Yapımcısı/Tasarımcısı, Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik Ve Grafoloji, Sanat Tarihçisi, Sayıştay Denetçisi, Serbest Mimar, Ses Sanatçısı, Seyahat İş Ve İşlemleri, Sıhhi Tesisat, Sigorta Ekspertiz, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sosyal Hizmet, Sovtaj, Su Ürünleri Mühendisi, Şapka Yapımcısı, Şehir Plancısı,

T-)  Takı Tasarımcısı, Tapu Kadastro, Tarım Ve Ziraat, Tasarımcı, Tasfiye Hukuku, Tekstil Mühendisi, Tekstil Tasarımcısı, Telif Hakları, Terzi, Tesisatçı, Tıp Doktorları (Tüm Alanlar), Ticaret Hukuku, Ticaret Ve Sermaye Piyasası, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Trafik Kazaları, Tse Uzmanı, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Tv Program Yapımcısı,

U-) Ulaştırma Ve Uluslar Arası Taşımacılık, Unlu Şekerleme İmalat, Uyap Yazılım, Üretim Mühendisi, Üretim Mühendisi,

V-)  Vergi, Veri Tabanı, Veteriner, Vokalist, Web Tasarım,

Y-) Yabancı Hukuk, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Yazar, Yazılım Mühendisi, Yeminli Mali Müşavir,

Z-) Ziraat Mühendisi, Züccaciye

Kaynak: hukukmedeniyeti.org

Kaynak ve Duyuru İçin Tıklayınız.

Share.

Bir Cevap Yazın